คุณกำลังมองหาอะไร?

ติดต่อเจ้าหน้าที่ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

(ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)

โทร. 0 2968 7603 , 0  2968 7620 

ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ ภายใน โทรสาร อีเมลล์
 • ผู้อำนวยการ
       
  0 2968 7601 4802 0 2968 7602  
 • กลุ่มอำนวยการและบริหารยุทธศาสตร์
       
  นางสาววาสนา  คงสุข 0 2968 7603, 20 4874 0 2968 7604 wassana.ko@anamai.mail.go.th
         
 • งาน กพร.
       
  นางสาวหทัยรัตน์  เจียมทรัพย์ 0 2968 7603, 20   0 2968 7604 hathairut.j@anamai.mail.go.th
         
 • งานบุคลากร
       
   0 2968 7603, 20 4867 0 2968 7604  
         
 • งานสารบรรณ
       
         
         
 • งานการเงิน
       
  นางสาวศันสนีย์  ฤทธิ์เดช 0 2968 7603, 20 4876 0 2968 7604 sansanee.r@anamai.mail.go.th
         
 • งานพัสดุ
       
         
  นางลัดดา  มูลกะศก  0 2968 7603, 20     ladda.m@anamai.mail.go.th
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
  นายชาลี  วุฒิสรรค์ 0 2968 7603, 20 4801 0 2968 7604 chalee.w@anamai.mail.go.th
 • งานซ่อมบำรุงอาคาร
       
  นายสนธยา  ภาคีฉาย 0 2968 7603, 20 4835 0 2968 7604 sontaya.p@anamai.mail.go.th
 • งานทะเบียนตัวอย่างและชุดทดสอบ
       
         
 นายปรมัตถ์  เฮ่าหนู  0 2968 7603, 20 4800    
 นายนฤพล  จันทวงศ์        
 ธีรกานต์ ไชยศิริวัฒนะกุล   4805    
         
         
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และทดสอบ
 • ทางจุลชีววิทยา
       
  นางวันนี  มากันต์ 0 2968 7603, 20 4872 0 2968 7620 wannee.m@anamai.mail.go.th
  นางสาวพชรภร  แก้วสำราญ   4812    
         
 • กลุ่มงานวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ
       
  0 2968 7603, 20 4837 0 2968 7604  
  นางสาวกมลทิพย์  เกิดประเสริฐ   4806   kamontip.k@anamai.mail.go.th
    4806