คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ประวัติศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

 

:: ก่อนปี พ.ศ. 2525 เป็นห้องปฏิบัติการฝ่ายวิทยาศาสตร์ กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

  มีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำบริโภค น้ำทิ้ง/น้ำเสียทางเคมีทั่วไป กายภาพ โลหะหนัก และ.    แบคทีเรีย

 

:: พ.ศ. 2530 เป็นฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

  มีภาระหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำบริโภค น้ำทิ้ง/น้ำเสีย อากาศ และสารเคมีเป็นพิษ

 

:: พ.ศ. 2539 เปลี่ยนเป็นส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

  มีภาระหน้าที่ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำบริโภค น้ำทิ้ง/น้ำเสีย อากาศ และสารเคมีเป็นพิษ

 

:: พ.ศ. 2545 เป็นกลุ่มห้องปฏิการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

:: 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย มีฐานะเทียบเท่ากับ "กอง"

  ขึ้นตรงต่อ กรมอนามัย ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1139/2546