คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน ปี’ 63

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสอบภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปอ. ๓.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปย. ๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปอ. ๓.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกบอของการาควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย. ๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสอบภายใน (คำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมภายใน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ คป. 4,5 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานยอ่ย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แบบ ปย. ๒ รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกบอของการาควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปย. ๒ รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปอ. ๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย