คุณกำลังมองหาอะไร?

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อำนาจหน้าที่

1. เฝ้าระวัง ค้นหาสาเหตุ/พิสูจน์ทราบ/สืบสวน โดยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสังกัดกรมอนามัย ทางการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

4. ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการตรวจวิเคราะห์และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. เป็นหน่วยงานฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทั้งทางห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางภาคสนามให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย ชุมชน และประชาชน

6. บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย ชุมชน และประชาชน

7. เป็นหน่วยงานข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานแผนงาน และทรัพยากรด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

9. เป็นหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเพื่อการกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

10. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย