คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 67

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 8.42 MB
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 9.55 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.29 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 5.18 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
(รอบหลัง) รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ตัวชี้วัด 2.1 ITA ปี 2567 รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ปรับรอบหลัง) แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ITA ปี 2567 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรายงานความก้าวหน้า การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆให้กับผู้รับบริการ ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบ 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาบุคลากร กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาบุคลากร ด้านระบบดิจิทัล กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเด็นโอกาสพัฒนาของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 8.44 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 5.92 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกองห้องฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
KPI 2.2 ข้อ 2.2 แผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ LO-KM รอบ 5 เดือนหลัง 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 ข้อ 2.1 มาตรการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานวิชาการ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 ข้อ 1.1 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 ข้อ 1.1 คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ปรับแผนรอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) ระดับ 5 หลักฐานการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน PSA หรือ PGA ปีงบ2567 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) ระดับ 5 หลักฐานการส่งข้อมูลให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปีงบ2567 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) ระดับ 5 หลักฐานโครงร่างผลงานวิชาการและนวัตกรรม ปีงบ2567 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) ระดับ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ปีงบ2567 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) ระดับ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ปีงบ2567 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 5. คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 4. ความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 3.2 แผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 3.1 แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 2. มาตรการขับเคลื่อนงานการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 2.2) 1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ตัวชี้วัดที่ 3.22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
(รอบหลัง) KPI 3.22 - 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) KPI 3.22 - 2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน (ปรับ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) KPI 3.22 - บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- รายงานสภานการณ์คุณภาพน้ำ ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2566 ครั้งที่ 2 (มีนาคม-กรกฎาคม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- มาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- คู่มือการจัดการน้ำเสียจากอาคารประเภทโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- เกณฑ์การประเมิน GCHC.pdf
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- 2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22 -2.1 มาตรการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- 1.2 ผลวิเคราะห์ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.22- 1.1 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.25 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
(รอบหลัง) KPI 3.25 - บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) KPI 3.25 - 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) KPI 3.25 - 2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- รายงานสภานการณ์คุณภาพน้ำ ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2567 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2566 ครั้งที่ 2 (มีนาคม-กรกฎาคม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 2.1 มาตรการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 1.2 ผลวิเคราะห์ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.25- 1.1 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.34 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
(รอบหลัง) ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 3.34 ISO.pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ ตัวชี้วัด 3.34 ISO.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) มาตรการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัด 3.34 ISO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) หลักฐานระดับ 5 รายงานผลการทดสอบความชำนาญ (PT) ปีงบ 2567 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 2017 หลักฐานระดับ 5 (ปี 2567 รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 2017 หลักฐานระดับ 4 (ปี 2567 รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 4. แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 3. มาตรการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 2. บทวิเคราะห์ผู้รับบริการ-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3.34 ISO) 1. ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.35 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
(รอบหลัง) 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ KPI 3.35 Legionella ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ KPI 3.35 Legionella spp..pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ KPI 3.35 Legionella spp..pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด KPI 3.35 Legionella spp..pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) ระดับ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) ระดับ 4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 4. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 3. มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 2. รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.5 ความรู้ที่นำมาใช้ - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.4 ความรู้ที่นำมาใช้ - สถิติ kappa analysis.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.3 ความรู้ที่นำมาใช้ - ISO-16140-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.2 ความรู้ที่นำมาใช้ - การตรวจหาสารพันธุกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1.1 ความรู้ที่นำมาใช้ - ISO-11731-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(KPI 3.35) 1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย