คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 66

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 10.85 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.35 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 8.76 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน.pdf
ขนาดไฟล์ 6.66 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 7.95 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 7.62 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมติดตามการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 52 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานระดับ 5 KPI 2.1 (รอบ 5 เดือนหลัง) ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองห้องปฏิบัติการฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
O10 แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 1.1 หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน-การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ข้าราชการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 1.3 คู่มือสรรหาพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 12.28 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 2.1 กระบวนการ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 3. หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม-ฝึกอบรม-ดูงาน-หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.2 กระบวนการ การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (ปรับปรุงปี-2561).pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.4 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.6 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปรับปี2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.7 ว1230-การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 4.8 ว90-แบบประเมินลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OM3 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล กองห้องปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) 4.แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ITA ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส KPI 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2566 KPI 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KPI 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมิน EIT (รอบ 5 เดือนแรก) ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมิน IIT (รอบ 5 เดือนแรก) ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ปรับแผน) แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบลงลายมือชื่อตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่องการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก ต.ค.65-ก.พ.66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566 [รอบ 5 เดือนแรก].pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.2565-ก.พ.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลสถิติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.-ก.พ.) กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกองห้องปฏิบัติการฯ เรื่องมาตรการการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 2.1 ITA 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ปีงบ2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชมรมจริยธรรม กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ “ทาน ศีล ภาวนา” บรรยายธรรมโดยพระมหาเทวี โพธิเมธี.png
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด KPI 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) KPI 2.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน LO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับ 4 สรุปผลการดำเนินงาน LO ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับ 5 เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565 (กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 ความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 มาตรการขับเคลื่อนงานการดำเนินงาน ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 2.2 แผนพัฒนาผลงานวิชาการ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง ปี 2566 คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ กสธ. 2561 ปริมาณไข่หนอนพยาธิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรมชุดทดสอบภาคสนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
test kit ทำงานอย่างไร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย ปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์น้ำทิ้งอาคารบางประเภท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรักษาสภาพตัวอย่าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีทดสอบแบคทีเรีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีวิเคราะห์โลหะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการทำงานของ Tandem Mass Spectrometry.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิค GC-MS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ISO IEC 17025 requirements.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนด ISO IEC 17025.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
KPI 2.3 SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ-เดือน-พฤศจิกายน-ปีงบประมาณ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ-เดือน-ตุลาคม-ปีงบประมาณ-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KPI 2.4 SOP กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI2.4 มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัด 3.32 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดข้อ 3.32 5 เดือนหลัง (มี.ค. 66 - ก.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.81 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2566 ครั้งที่ 2 (เดือนมี.ค. - ก.ค.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.32 รายงานสถานการณ์น้ำ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์สถานการณ์ KPI 3.32.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.32 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน สาธารณภัย 2566 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย (รอบ 5 เดือนแรก) [1ต.ค.65-31ม.ค.66].pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.32 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 804 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565(กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.32 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.32 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน สาธารณภัย 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.32 SOP กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย งานให้บริการตรวจวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.32 SOP สำนักสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2564-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 7.14 MB
ดาวน์โหลด 427 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์และโฟม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1320 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติรองรับสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ปนะเภทขยะทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวปฏิบัติสารเคมีรั่วไหล โรงงานอินโดรามา โพลิเอสเตอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.36 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดข้อ 3.36 5 เดือนหลัง (มี.ค. 66 - ก.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2566 ครั้งที่ 2 (เดือนมี.ค. - ก.ค.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.36 รายงานสถานการณ์น้ำ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์สถานการณ์ KPI 3.36.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.36 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน เมืองสุขภาพดี (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคเศรษฐกิจพิเศษ รอบ 5 เดือนแรก (1ต.ค65-31ม.ค66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.36 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565(กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.36 SOP กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.36 SOP กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.36 มาตรการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.36 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ช้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์น้ำทิ้งอาคารบางประเภทและบางขนาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.37 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขอรับการรับรองข้อมูลความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำบริโภคและขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองข้อมูลความกระด้างและสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ในน้ำบริโภค ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.37 ISO ระดับ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.37 ISO ระดับ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด KPI 3.37 ISO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI3.37 แผนการขับเคลื่อนISO (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับ 4 และ 5 ตัวชี้วัดที่ 3.37 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขอรับการรับรองข้อมูลความเป็นกรด-ด่าง และขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองข้อมูลความกระด้างและสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) [รอบ 5 เดือนแรก].pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565(กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.37 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.37 มาตรการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัด ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.37 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติงาน SOP ISO 17025 ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 509 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.38 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบไนเตรท สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.38 ระดับ4 & ระดับ5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด KPI 3.38 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบไนเตรท (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI3.38 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุดทดสอบไนเตรท สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับ 4 และ 5 ตัวชี้วัดที่ 3.38 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบไนเตรท สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค [รอบ 5 เดือนแรก].pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.38 บทวิเคราะห์ผู้รับบริการ-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565(กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.38 ผลวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.38 แบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.38 มาตรการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.38 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (ปรับ ม.ค. 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.38 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.38 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พ.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ 3.39 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไข่หนอนพยาธิในกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
สรุปผลการดำเนินงาน KPI 3.39 ระดับ 4 และระดับ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) บทวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด KPI 3.39 ไข่หนอนพยาธิ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI3.39 แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดไข่หนอนพยาธิ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับ 4 และ 5 KPI 3.39 ไข่หนอนพยาธิ [รอบ 5 เดือนแรก].pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.39 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ผลประเมินความพึงพอใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565(กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.39 มาตรการขับเคลื่อนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.39 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (ปรับ ม.ค. 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.39 แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.39 รายผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด ปี 2566 (รอบ 5 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KPI 3.39 รายการข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย