คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 64

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมPA_เดือนก.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 8.81 MB
ดาวน์โหลด 898 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมPA_เดือนมิ.ย.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมPA_เดือนพ.ค 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในจังหวัดพื้นท่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level1_Data1_รายงานแนวโน้มคุณภาพรายจังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level1_Data2_ปรับปรุงการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data1_ประปากรม2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level3_Data1_แผนการดำเนิงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level3_Data2_มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.27 ร้อยละของ อปท. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level1_Data1_สถานการณ์น้ำบริโภค อปท..pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level1_Data2_ปรับปรุงการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data1_แนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data2_จำนวนอปท..pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data3_ประปากรม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level3_Data1_แผนการดำเนินงาน EHA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level3_Data2_มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level1_Data1_รายงานคุณภาพน้ำรพ.สธ ปี 59-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level1_Data2_รายงานคุณภาพน้ำรพ.สธ ปี 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level1_Data3_ปรับปรุงการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data1_วิเคราะห์น้ำเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 1211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data2_การจัดการน้ำเสียของโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data3_GREEN&CLEAN Hospital.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level2_Data4_มาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level3_Data1_แผนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level3_Data2_มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาข้อบ่งชี้การคาดการณ์ความเสี่ยงของระบบบ้าบัดน้้าเสียจากดัชนีผลการตรวจทางแบคทีเรียของสถานบริการสาธารณสุขในประเทศไทย ในช่วงการระบาดข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
1. คู่มือการรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. หลักเกณฑ์ฯภายใต้พรบวินัยการเงิน การคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 7.76 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ความรู้ทั่วไปและข้อพึงระวังสำหรับผู้บริหารในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 627 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart บริหารงบประมาณ lab มี.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1 Data 1-2 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ ควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 577 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 2 Data 1 มาตรการการดำเนินการแก้ไขการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 2 Data 2-3 ประเด็นความรู้ที่สื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 3 Data 1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายอธิบดีกรมอนามัยด้านการตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มส่งผลงานองค์กรคุณธรรม ศปก..pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
Form 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Form 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Form 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Form 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Form 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1_Data 1_คู่มือจัดทำแผนความเสี่ยง กรมอนามัย 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1_Data 2_แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.48 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1_Data 3_คู่มือบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 782 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1_Data 4_Risk Assessment.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือจัดทำแผนความเสี่ยง กรมอนามัย2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1. คู่มือการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy For Life).pdf
ขนาดไฟล์ 3.03 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. เกณฑ์ดำเนินงาน 5 ส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. เกณฑ์ประเมิน HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. inbody LAB รายบุคคล 25-27 มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 11.07 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานผลการวัดสมรรถภาพร่างกายรายบุคคลโดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 25-27 มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปรายงานผลทดสอบสมรรถภาพศูนย์ห้องปฏิบัติการ 25-27 มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. การสำรวจความรู้ความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สถานการณ์ Healthy Workplace Happy for Life.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ผลการดำเนินงาน HWP October63-January64.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ประกาศเจตนารมย์ต้านทุจริต 15-12-63.jpg
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ประกาศวัฒนธรรมองค์กร 15-12-63.jpg
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. คำสั่ง Healthy Workplace 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ประกาศนโยบาย (Healthy Workplace).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
KPI 2.3 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 407 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการขับเคลื่อน KPI 2.3 (ประเด็นความรู้ที่สื่อสารกับบุคลากร).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. Level 1 Data 1 ผลวิเคราะห์งบประมาณ 3 ปี(2561-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 421 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. Level 2 Data 1 กำหนดมาตรการแนวทางในการเร่งรัดการบิกจ่ายงบประมาณ2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Level 2 Data 2 ประเด็นความรู้ที่สื่อสารกับบุคลากรของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Level 3 Data 1 แผนมาตรการการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Order Of Appointment Of The Budget Monitoring Committee.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Level 3 Data 5 ติดตามการเบิกจ่าย(รบจ.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แผนพัฒนาบุคลกรและแผนพัฒนาตนเองด้านการเงินการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์องค์กร การวางกรอบยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้ส่วนได้เสียฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 252 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Level 5 Data 1 บัญชีผลงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
Level 1_Data 1 วิเคราะห์การบริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1_Data 3 Flow Chart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1_Data 4 ประเด็นความรู้ที่สื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 1_Data 5 การบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 2_Data 1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 2_Data 2 ประเด็นความรู้ที่สื่อสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 3_Data 1 แผนการดำเนิงาน บรรลุแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment ผล DOC รอบ 6 เดือนหลังปี 63.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย