คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 64

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

3.12 ระดับความสำเร็จของการขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISOIEC 17025 : 2017)

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1. Level1_Data1 สถานการณ์งาน ISO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. Level1_Data2 Flow Chart.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 307 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Level2_Data1 ISO Suggestion.pdf
ขนาดไฟล์ 12.82 MB
ดาวน์โหลด 386 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Level2_Data2 ISO-IEC 17025-2017 general requirement.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Level2_Data3 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. Level3_Data1 แผน ISO ศปก..pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย แอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสียน้ำทิ้ง

หลักฐานคำรับรองปฏิบัติราชการ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
Level 1 วิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินการ test-kit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 2 ทบทวนวรรณกรรม การดำเนินการ test-kit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Level 3 แผนการดำเนิงาน การดำเนิการ test-kit NH3-N.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
test-kit ทำงานอย่างไร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรมชุดทดสอบภาคสนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลกระทบของไนโตรเจน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 3836 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย