คุณกำลังมองหาอะไร?

 
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563

พารามิเตอร์

หน่วย

วิธีทดสอบ

เกณฑ์คุณภาพประปาฯ

กรมอนามัย พ.ศ. 2563

1. สีปรากฏ  (Apparent Color) (แพลตตินัมโคบอล์ท) Spectrophotometric-Single-Wavelength ไม่เกิน 15
2. ความขุ่น (Turbidity) (เอ็นทียู) Nephelometric ไม่เกิน 5
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) (pH at 25oC) Electrometric 6.5-8.5
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) (มก./ล.) TDS Dried at 180 oC ไม่เกิน 500
5. ความกระด้าง (Hardness as CaCO3) (มก./ล.) EDTA titrimetric ไม่เกิน 300
6. ซัลเฟต (Sulfate) (มก./ล.) Ion Chromatography ไม่เกิน 250
7. คลอไรด์ (Chloride) (มก./ล.) Ion Chromatography ไม่เกิน 250
8. ไนเตรท (Nitrate as NO3- (มก./ล.) Ion Chromatography ไม่เกิน 50
9. ฟลูออไรด์ (Fluoride) (มก./ล.) Ion Chromatography ไม่เกิน 0.7
10. ไนไตรท์  (Nitrite as NO2-) (มก./ล.) Colorimetric ไม่เกิน 3
11. เหล็ก (Iron) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 0.3
12. แมงกานีส (Manganese) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 0.3
13. ทองแดง (Copper) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 1
14. สังกะสี (Zinc) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 3
15. ตะกั่ว (Lead) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 0.01
16. โครเมียมรวม (Total chromium) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 0.05
17. แคดเมียม (Cadmium) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 0.003
18. สารหนู  (Arsenic) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 0.01
19. ปรอท (Mercury) (มก./ล.) ICP ไม่เกิน 0.001
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) Multiple-Tube Fermentation Technique <1.1
21. อี. โคไล (Escherichia coli) (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) Multiple-Tube Fermentation Technique <1.1

ผลการทดสอบ :

  1. ND  =  Not Detected
  2. วิธีใช้ทดสอบ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd   edition 2017.
  3. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  (Coliform Bacteria)  < 1.1  หมายถึง  ไม่พบ
  4. อี. โคไล (Escherichia coli) < 1.1  หมายถึง  ไม่พบ
  5. ค่า pH เป็นค่าเริ่มต้นของตัวอย่างน้ำก่อนใช้แช่ตัวอย่าง

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

SD-RLDC-014 Rev.00 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-013 Rev.00 คู่มือการสุ่มเก็บ การบรรจุ และการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้ำทิ้ง/น้ำเสียเพื่อการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 687KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-012 Rev.00 คู่มือการสุ่มเก็บ การบรรจุ และการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้ำบริโภคเพื่อการตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 376KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-011 Rev.00 ขั้นตอนการใช้บริการระบบการจองคิวส่งตัวอย่างน้ำ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 921KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-010 Rev.00 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ.2559.pdf
ขนาดไฟล์ 130KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-009 Rev.00 มาตรฐานควบคุมการมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ.2548.pdf
ขนาดไฟล์ 120KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-008 Rev.00 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ 257-2549.pdf
ขนาดไฟล์ 121KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-007 Rev.00 เกณฑ์คุณภาพน้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท.pdf
ขนาดไฟล์ 122KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SD-RLDC-006 Rev.00 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้.pdf
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมอนามัย 2553.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2521.pdf
ขนาดไฟล์ 74KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย