คุณกำลังมองหาอะไร?

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ครั้งแรกเมื่อ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย มีฐานะเทียบเท่ากับ "กอง" ขึ้นตรงต่อกรมอนามัยตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1139/2546 และครั้งที่ 2 คำสั่งที่ 906/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จัดตั้งหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้.
  1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

  2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อให้ได้องค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  3. พัฒนาและบูรณาการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนค่าเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน

  4. พัฒนาระบบกลไกการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การนประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน

  6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์และการใช้ชุดทดสอบภาคสนามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย