คุณกำลังมองหาอะไร?

น้

น้ำและผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.09.2563
92
0
แชร์
07
กันยายน
2563

 

น้ำและผลกระทบต่อสุขภาพ

     นํ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ ปัญหาการขาดแคลนนํ้าสะอาดเพื่อการบริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้ว พบว่าประเทศไทยมีปัญหาน้อยมาก กล่าวคือ ปัจจุบันมีความครอบคลุมของนํ้าสะอาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 95 ของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ (การประปานครหลวง, 2549) จากข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ. 2548 พื้นที่ชนบทมีนํ้าบริโภคครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 97.2 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีแผนการดำเนินการให้ทุกหมู่บ้าน ทุกแหล่งท่องเที่ยว ทุกนิคมอุตสาหกรรมมีระบบประปา โดยการซ่อมแซมระบบประปาเก่าและสร้างระบบประปาใหม่ในหมู่บ้านที่ไม่มีประปาให้แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2555 ในระหว่างปี พ.ศ. 2555

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน