คุณกำลังมองหาอะไร?

รคที่เกิดจากอาหารและน้ำ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.09.2563
121
0
แชร์
07
กันยายน
2563

 

โรคติดต่อจากอาหารและน้ำ

   1. โรคจากสารหนู
   2. โรคจากตะกั่ว
   3. สารโลหะหนัก
   4. โรคจากฟลูออไรด์
   5. โรคอิไต-อิไต
   6. โรคจากแบคทีเรีย

 

การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ

* การเฝ้าระวังโรคติดต่อ

 • จากรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากอาหารและน้ำ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2552 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รวม  81,305 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  128.98 ต่อแสนประชากร

* ผลกระทบของคุณภาพน้ำต่อสุขภาพของประชาชนและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค

* คุณภาพน้ำขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนในน้ำ

   1. เกลือแร่ต่าง ๆ
   2. สารเคมีทั่วไป/สารเคมีเป็นพิษ
   3. โลหะหนัก
   4. จุลินทรีย์

* คุณภาพน้ำ

   1. คุณลักษณะทางกายภาพ
   2. คุณลักษณะทางเคมีทั่วไป
   3. สารเป็นพิษ (อินทรีย์/อนินทรีย์)
   4. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา

* คุณภาพน้ำทางกายภาพ

ตรวจได้ด้วยประสาทสัมผัส

 • กลิ่น รส สี ความขุ่น
 • สารแขวนลอย

* คุณภาพน้ำทางเคมี

(ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า)
วิเคราะห์โดยการทดสอบปฏิกิริยาทางเคมี/เครื่องมือพิเศษ

 • สารเคมีที่เจือปนในน้ำ
 • ความเป็นกรด-ด่าง สี ความกระด้าง  เหล็ก  ตะกั่ว  ทองแดง  สังกะสี  แคดเมี่ยม  โครเมี่ยม  ปรอท 
  สารหนู  ซัลเฟต  ไนเตรท  คลอไรด์  ฟลูออไรด์

* คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย

เชื้อโรค (µ)

ตรวจสอบโดยเทคนิคทางจุลชีววิทยา

 • โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
 • ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
 • อี.โคไล
 • สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส
 • ซัลโมเนลล่า
 • คลอสตริเดียม เพอร์ฟรินเจนส์

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน