คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาความสามารถและพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior - ESB)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.12.2566
38
0
แชร์
22
ธันวาคม
2566

สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคที่กำลังเผชิญในการทำงาน

ผู้เข้าร่วมการประชุมเลือกการ์ดรูปภาพที่ตรงหรือใกล้เคียงกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนปัญหาของแต่ละบุคคลออกมา

กิจกรรมที่ 2 สำรวจกรอบความคิดของตนเอง

 1. กับดักทางความคิดของคนทำงานส่วนใหญ่ ที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่กรอบความคิดแบบก้าวหน้าได้
 2. วิธีพาตัวเองออกจากกับดักทางความคิด สามารถฝึกฝนได้เพื่อปรับกรอบความคิด ดังนี้
 3. วิธีพัฒนาตนเองให้มี Growth Mindset
 4. ปรับมุมคิดปลดล็อกศักยภาพให้ตัวเอง

กิจกรรมที่ 3 วิธีการสื่อสารและรับมือกับคนแต่ละประเภท

การฝึกปรับใช้ Growth Mindset กับการรับมือสถานการณ์ต่างๆ

กิจกรรมที่ 4 การสร้างทัศนคติเชิงบวกและหัวใจบริการ งานบริการงานที่มากด้วยคุณค่า

 1. การบริการ
 2. ลักษณะของการบริการที่ดี
 3. การบริการที่ดีเป็นที่ยอมรับ
 4. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ให้บริการที่ดี
 5. บุคลิกภาพ
 6. การวางตัวในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน
 7. การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นมืออาชีพ
 8. มาตรฐานการบริการ
 9. การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
 10. เทคนิคในการสื่อสารกับผู้รับบริการ

กิจกรรมที่ 5 สิ่งที่อยากปรับปรุง ด้านการบริการของกองห้องปฏิบัติการฯ

สรุปข้อคิดเห็นจากบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม

 • พฤติกรรมการรับโทรศัพท์และการพูดคุยทางโทรศัพท์ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด ทำให้การรับสายโทรศัพท์ลูกค้า ทำได้ล่าช้า และบางครั้งระบบโทรศัพท์ล่ม ทำให้ใช้ไม่ได้ จึงอยากให้มีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้ดีขึ้น
 • รูปแบบการรับสายโทรศัพท์อยากให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน
 • การใช้คำพูด น้ำเสียง และการแสดงออกที่เหมาะสม กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน