คุณกำลังมองหาอะไร?

องห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ”สืบสานสงกรานต์วิถีไทย กรมอนามัยห่วงใยผู้สูงอายุ”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.04.2567
28
0
แชร์
11
เมษายน
2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม             "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย กรมอนามัยห่วงใยผู้สูงอายุ" ตั้งแต่เวลา 07.00น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย (DOH SENIOR CLUB) ให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สถาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สร้างขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุได้แสดงออกและมองเห็นถึงความสำคัญและการมีคุณค่าของตนเอง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกรมอนามัยที่เกษียณราชการไปแล้วกับบุคลากรปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมหารมีส่วนรวมภายในองค์กร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน