คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค อ 35

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
871
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

ตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค  อ 35

 

a35_0

 

          น้ำสะอาดมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่การบริโภคน้ำที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูงเกินค่ามาตรฐาน จะให้โทษต่อร่างกาย เพราะการได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปประจำจะเกิดการสะสมอยู่ในร่างกายจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจุบันมีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพ จากการได้รับฟลูออไรด์เข้าสู่ร่างกายมากเกินไปทำให้เกิดโรคฟลูออโรซิส เช่น ฟันตกกระและกระดูกโค้งงอผิดปกติ

 

          ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ได้คิดค้นรูปแบบของชุดตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคทางภาคสนาม (อ 35) โดยใช้หลักการ Colorimetric Method ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำได้ในช่วงที่ระดับความเข้มข้น 0.70, 1.50, 3.00 และ 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร การตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และราคาประหยัดโดยการอ่านค่าของปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำที่ตรวจได้จากการเปรียบเทียบสีกับมาตรฐานของชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในสน้ำบริโภคทางภาคสนาม (อ 35) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นสามารถตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำแบบเบื้องต้น

 

          จากการศึกษาวิจัยพบว่าการตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคด้วยชุด อ 35 ตามขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วพบว่าให้ความถูกต้องน่าเชื่อถือที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 0.9987 ที่ระดับความน่าเชื่อมั้น 95%

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน