คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 65

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 30 รายการ
(รอบหลัง) รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) การสื่อสารเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 5 สรุปผลการสื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4 แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้คู่มือแผนบริหารความต่อเนื่อง BCM 2020.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ทั่วไปและข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์เพิ่มเติมการควบคุมภายใน ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) .pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมเผยแพร่แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ต.ค.64-เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเผยแพร่แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP).png
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลให้ความรู้ควบคุมภายใน ระดับ4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานงานตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการแนวทางควบคุมภายในตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 902 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-แผนภูมิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน-ศปก-ปีงบประมาณ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน-ศปก-ปีงบประมาณ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบคุณธรรม ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 4 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 30 รายการ
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) BMI ของบุคลากรกองห้องฯ ปี2565.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 4-5_คะแนนอุทธรณ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯและ 5ส รอบ 5 เดือนหลัง ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 4-5_กองห้องปฏิบัติการฯ-ผลการประเมิน HWP (รอบหลังปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 4-5_กองห้องปฏิบัติการสาธาณสุขกรมอนามัย-ผลการประเมิน 5 ส (รอบหลังปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 4.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำกิจกรรมเกณฑ์พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมเกณฑ์พัฒนาสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผล CV Risk ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการวัดสมรรถภาพร่างกาย ปี2565 (9-7-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบประเมินความสุขบุคลากร คุณภาพชีวิต (Happinometer) ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 508 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ-คะแนนการประเมิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ-เกณฑ์ประเมิน_HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ-เกณฑ์การดำเนินงาน 5ส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานทีฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมสำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่มีค่า BMI .pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ5เดือนหลัง ปี65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic ทำบุญ&กีฬาสี.png
ขนาดไฟล์ 7.88 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานคะแนนเกณฑ์การประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก_ศูนย์ห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนนการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยุ่น่าทำงานฯ และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก_ศูนย์ห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับ 5 Outcome BMI (ตัวชี้วัดที่ 2.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานคะแนนเกณฑ์การประเมิน HWP รอบ 5 เดือนแรก_ศูนย์ห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ประกาศ HWP ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
(รอบหลัง) KPI2.3 งบประมาณ 2565 ณ 10ส.ค65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ งบประมาณ ปี64-มี.ค65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการปี2565LAB_อนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อน ความรู้ที่สื่อสารกับบุคลกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว7688 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่านเงินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณเบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลวิเคราะห์งบประมาณ 3 ปี(2562-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 553 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1.1 พัฒนาการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 891 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 ประชุมทบทวนบริหารเพื่อแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 เอกสารขอรับการพิจารณา EC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (PT Chemical).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (PT Micro).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 กำลังคนทางวิทยาศษสตร์ได้รับการพัฒนา ความรู้เฉพาะด้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ผลการวิเคราะห์ศูนย์ห้องปฎิบัติการ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ความรู้ที่นำมาใช้ LO นวัตกรรมชุดทดสอบภาคสนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. บัญชีขุมทรัพย์ความรู้บุคลากร LO.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. บัญชีผลงานความรู้ LO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. นวัตกรรมชุดทดสอบภาคสนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. test kit ทำงานอย่างไร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
Situation (วิเคราะห์การบริหาร).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 989 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data Risk Assessment.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาลงนามปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การลงนามสัญญาปฏิบัติราชการ.jpg
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์ม 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์ม 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์ม 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์ม 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยง แบบฟอร์ม 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการปี2565 อนุมัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการปี 2565 งบดำเนินงาน ศูนย์ห้องปฏิบติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2564ในระบบ DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบันทึกแผนและการรายงานผลในระบบ DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 39 รายการ
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 5_1.การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) จำนวนสถิติการให้บริการตรวจวิเคราะห์และชุดทดสอบ ของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถิติรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัย 5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 2565 (กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 5_2 สรุปผลการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) รายงานการประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส วันที่ 22 ก.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 5 ผลการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2565 (รอบ 5 เดือนหลัง ปี2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) การสื่อสารเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) การสื่อสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรมจริยธรรม ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4 คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4 นโยบายการปฏิบัติงานนอกเวลา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ โดยวิเคราะห์ IIT (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานระดับ 5_2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
FLow Chart การให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถิติรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี2565 (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือร้องเรียนกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง+แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลคะแนน IIT 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ศปก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โฟลชาร์ทกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ITA ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. คะแนน IIT ศปก 62 - 64 และข้อเสนอแนะ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ประกาศเจตนารมย์.jpg
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment).pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.6 SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.5 ระดับความสำเร็จของการขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

3.5 ระดับความสำเร็จของการขยายขอบข่ายการขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 33 รายการ
(รอบหลัง) หลักฐานระดับ 5 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานขยายขอบข่ายการขอรับรอง ISO 17025.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 9.การยื่นเอกสารขอการรับรอง.rar
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 8.การประชุมทบทวนระบบบริหาร (Management Review).rar
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 7.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit).rar
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบหลัง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 6.การประกันความใช้ได้ของผลทดสอบ.rar
ขนาดไฟล์ 6.42 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตรวจติดตามคุณภาพภายในและแก้ไขข้อบกพร่อง มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.28 MB
ดาวน์โหลด 1574 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี พ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี เม.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 2 (2) เอกสารสรุปประเด็นความรู้ (รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 1 (2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 1 (3) ทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 3 (1) แผนปฏิบัติการฯ ISO ศปก ปรับ5เดือนหลัง 1เม.ย.65 (รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 3 (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารขยายขอบข่ายการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงาน ISO IEC 17025 ของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.การควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้องปฏฺิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.39 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.การควบคุมคุณภาพเครื่องแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 3.90 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกการใช้งาน pH meter(12.64-01.65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกการใช้งาน pH meter-(01.65-02.65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกการใช้งาน pH meter-(02.65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกการใช้งาน pH meter-(02.65-03.65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกผลการทวนสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data1 Situation Iso (สถานการณ์งานISO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data1 ISO Suggestion 17025-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 12.82 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data2 ISO-IEC 17025-2017 general requirement.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 3.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.6 ระดับความสำเร็จการพัฒนาชุดทดสอบ สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่

3.6 ระดับความสำเร็จการพัฒนาชุดทดสอบ สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
(รอบหลัง) สรุป output+outcome ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.6 ระดับความสำเร็จการพัฒนาชุดทดสอบ สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุด test kit สำหรับการเฝ้าระวังน้ำเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 2113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับปรุงรูปแบบชุดทดสอบแอมโมเนีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 1 (2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการฯ (รอบหลังปี2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 1 (3) ทำเนียบผู้รับบริการฯ (รอบหลังปี2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 2 (2) เอกสารสรุปประเด็นความรู้ (รอบหลังปี2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 3 (1) แผนการดำเนินงาน (รอบหลังปี2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารระดับ 3 (2) มาตรฐานSOPตัวชี้วัด (รอบหลังปี2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ4-5 ตัวชี้วัด 3.6 ระดับความสำเร็จการพัฒนาชุดทดสอบ สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 316 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินการ Testkit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 3.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย