คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 10.94 MB
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานจัดเก็บเอกสารระบบคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานส่งหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 438 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 316 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการกำหนดแนวทางรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.47 MB
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.81 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งควบคุมภายใน62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 252 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปอ. 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข..pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก..pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 9 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 14.67 MB
ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 12.83 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รอบ 3 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.78 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี 2560

จัดซื้อจัดจ้างศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Rich040460.pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการความเสี่ยง_14ธค59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Rldc_bidding_002.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้างศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเป้าหมายสูงสุด วิสัยทัศน์ และพันธกิจ(ใหม่).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องดูดกลิ่นสารเคมี).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมห้องประชุมและห้องปฏิบัติการของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย