คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | องค์กรคุณธรรม ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.1 ประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1 แบบลงลายมือชื่อรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 แบบลงลายมือชื่อรับทราบประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1 แบบลงลายมือชื่อรับทราบประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. การกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทำ”.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่-21-ปีงบประมาณ2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 4

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย ของแผนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 5

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5.1 การประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 สรุปรายงานการประชุม รอบ6เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 6

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรมหรือทำความดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 7

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7.องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 8

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8.องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
9.1 ขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.2 นำเสนอองค์กรคุณธรรม กปส.pdf
ขนาดไฟล์ 6.28 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย